TIC la limba franceza - curs on-line

Studiu individual 2
Argument
Introducere in curs
Studiu individual 1
INTEL®TEACH
Unelte si resurse INTEL TEACH
Modele de activitati didactice
Curricula cursului
Modul 1 - Schimbarile aduse de TIC in predare
Modul 2 - Model de curricula interdisciplinara europeana
Modul 3 - Abilitati de baza necesare elevilor pentru a lucra cu TIC
Modul 4 - Pedagogia
Modul 5 - Stilurile de invatare
Modul 6 - Teoria inteligentelor multiple si TIC
Modul 6 - Strategii de predare
Modul 7 - Proiectul didactic
Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Modul 10 - Evaluarea
Studiu individual 2
Studiu individual 3
Studiu individual 4
Studiu individual 5
Studiu individual 6
Studiu individual 7
Resurse didactice - Chanson de Roland

 
Aveti aici un sumar de comportamente pedagogice.
Alegeti una dintre variantele de subiect de bacalaureat Limba Franceza 2007, publicate pe siteul MEdC si aplicati ce comportamente credeti ca puteti aborda in lucrul pe subiectul ales.
 

A.     Standarde generale privind profesiunea didactică

1.      Devotamentul faţă de elevi şi activitatea de învăţare a acestora: 

·              Profesorii se străduiesc să accesibilizeze conţinuturile pentru toţi elevii şi înţeleg că toţi elevii sunt capabili să înveţe.

·              Ei incorporează în activitatea lor teoriile fundamentale despre cogniţie şi inteligenţă.

·              De asemenea, ei stimulează la elevi stima de sine, motivaţia, caracterul, responsabilitatea civică şi respectul pentru diferenţele individuale, culturale, religioase şi rasiale. 

2.      Cunoaşterea aprofundată a disciplinei predate şi a celor mai bune metode/principii de predare: 

·           Profesorii înţeleg în profunzime disciplina pe care o predau şi cunosc modul în care aceasta este creată, organizată, relaţionată cu alte discipline şi aplicată în viaţa reală. Profesorii ştiu să exprime şi să dezvăluie elevilor disciplina pe care o predau. Ei cunosc dificultăţile care pot apărea şi îşi adaptează demersurile educaţionale în concordanţă cu acestea. Repertoriul lor instrucţional le permite să creeze numeroase căi de cunoaştere a disciplinei pe care o predau. 

3.      Responsabilitatea pentru controlul şi monitorizarea activităţii de învăţare a elevilor: 

·              Profesorii crează, îmbogăţesc, menţin şi transformă cadrul instrucţional pentru a trezi şi a menţine interesul elevilor şi pentru a utiliza eficient timpul. Ei stăpânesc o gamă de tehnici instrucţionale generice, ştiu cum să le folosească adecvat şi le pot implementa atunci când este nevoie.

·              Ei ştiu cum să angreneze un grup de elevi într-un mediu educaţional disciplinat şi cum să organizeze activitatea instructiv-educativă pentru a atinge obiectivele şcolii. Ei ştiu cum să îi motiveze pe elevi să înveţe. Ei sunt capabili să evalueze atât progresul individual, cât şi progresul întregii clase. 

4.      Reflecţia sistematică asupra activităţii proprii şi disponibilitatea de a învăţa din experienţă: 

·              Profesorii sunt persoane educate care demonstrează virtuţi precum: curiozitatea, toleranţa, onestitatea, dreptatea, respectul faţă de diversitate şi aprecierea diferenţelor culturale. Ei sunt capabili să raţioneze şi să privească o problemă din mai multe perspective, să fie creativi, să îşi asume riscuri, să adopte o orientare spre experimentare şi rezolvare de probleme.

·              Deciziile lor nu sunt bazate numai pe lectură, ci şi pe experienţa profesională proprie. Ei îşi examinează critic practicile, încearcă să îşi îmbogăţească repertoriul educaţional, să îşi aprofundeze cunoştinţele, să îşi accentueze judecăţile şi să îşi adapteze activitatea de predare la noile descoperiri, idei şi teorii. 

5.      Angajarea în viaţa comunităţii educaţionale:

·              Profesorii contribuie la eficientizarea activităţii şcolii, prin colaborarea cu alţi specialişti în domeniul politicii educaţionale, curriculum-ului şi/sau dezvoltării profesionale. Ei pot evalua progresul şcolii şi sunt conştienţi că resursele specializate ale şcolii şi ale comunităţii pot fi utilizate în beneficiul elevilor.

 

B.     Standarde privind predarea conţinuturilor specifice

Nivelul gimnazial 

1.      Cunoaşterea caracteristicilor elevilor: 

·              Profesorii îşi elaborează propriile cunoştinţe asupra dezvoltării copilului şi asupra relaţiilor cu elevii, în vederea înţelegerii abilităţilor, intereselor, aspiraţiilor şi valorilor elevilor.

·              Ei înţeleg şi apreciază unicitatea fiecărui copil, ca şi diferenţele dintre elevi.

·              Ei îşi folosesc cunoştinţele despre dezvoltarea cognitivă a copiilor pentru a elabora şi a oferi secvenţe educaţionale adecvate nevoilor acestora.

·              Profesorii îi observă cu atenţie pe elevi şi caută modalităţi de a relaţiona cu aceştia. 

2.      Cunoaşterea conţinutului şi a curriculum-ului: 

·              Profesorii îşi utilizează cunoştinţele despre disciplina predată şi despre curriculum pentru a lua decizii  cu privire la subiectele mono şi interdisciplinare relevante pentru curriculum-ul gimnazial.

·              Ei stăpânesc materia predată, ceea ce le permite sa stabilească standarde de performanţă ridicate pentru elevi, să creeze şi să selecteze sarcini de descoperire pentru aceştia, să aleagă teme şi materiale de calitate şi să identifice momentul instrucţional în care se impune necesitatea unei schimbări de accent.

·              Profesorii îşi folosesc cunoştinţele depre disciplina predată pentre a lua decizii curriculare pertinente.

·              Ei stimulează înţelegerea de către elevi a ideilor esenţiale în disciplinele importante ale curriclum-ului pentru gimnaziu, precum şi a relaţiilor dintre aceste şi apliicaţiilor lor în viaţa reală.

·              Ei selectează sarcini de învăţare pertinente. 

3.      Mediul educaţional: 

·              Profesorii asigură un mediu educaţional protectiv, atotcuprinzător, stimulativ şi protector care le permite elevilor să îşi asume riscuri, să practice democraţia şi să lucreze atât în cooperare cu colegii, cât şi individual.

·              Ei accentuează echitatea şi dreptatea, oferind elevilor opţiuni de învăţare şi performanţă, alocând adecvat timpul, oportunităţile de învăţare şi alte resurse.

·              Ei păstrează expectaţii înalte pentru toţi elevii şi îşi exprimă convingerea că toţi elevii se vor implica şi vor învăţa. Profesorii prezintă elevilor expectaţii clare şi consecvente cu privire la comportamentul în clasă.

·              Profesorii comunică problemele disciplinare.

·              Ei creează un mediu fizic care susţine activitatea de învăţare. 

4.      Respectul pentru diversitate

·              Profesorii îi ajută pe elevi să înveţe să respecte diferenţele individuale şi de grup.

·              Ei pregătesc activităţi şi formulează întrebări care îi solicită pe elevi să gândească asupra problemelor etice şi conflictuale din multiple perspective.

·              Ei oferă elevilor oportunităţi de a lua decizii şi a formula reguli comune,  încurajându-i pe aceştia să se implice activ în problemele sociale, economice şi de mediu ale comunităţii.

·              Profesorii stimulează dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor. Ei încurajează dezvoltarea unor valori sociale şi etice solide. 

5.      Resurse instrucţionale: 

·              Profesorii crează, evaluează şi adaptează o colecţie bogată şi variată de materiale şi utilizează propriile resurse precum personalul şcolii, membrii comunităţii şi elevii pentru a susţine învăţarea. 

6.      Aplicaţii adecvate ale cunoştinţelor: 

·              Profesorii îi implică pe elevi în secvenţe de învăţare mono şi interdisciplinare şi îi ajută pe elevi să înţeleagă cum poate fi utilizată disciplina pe care o studiază pentru a explora probleme importante ale vieţii lor şi ale lumii înconjurătoare.

·              Ei selectează teme de studiu pertinente.

·              Ei contribuie la formarea capacităţii elevilor de a învăţa, de a aplica cunoştinţe şi de a acţiona independent. 

7.      Căi multiple de cunoaştere: 

·              Profesorii oferă elevilor modalităţi variate de învăţare a conceptelor fundamentale din fiecare disciplină şcolară, de explorare a temelor şi subiectelor interdisciplinare importante, de a asimila informaţiile şi de a le înţelege.

·              Ei crează sarcini de învăţare care sunt adecvate atât caracterisiticilor comune cât şi celor diferite ale elevilor, prin eleborarea unor demersuri variate potrivite întregii clase (lucrul în grupuri mici, activităţi frontale, activităţi individuale).

·              Profesorii oferă elevilor perspective variate asupra subiectelor de interes (instrucţie directă, activitate de cooperare în grup şi discuţii; metafore, analogii, ilustraţii etc.; resurse tehnologice adecvate situaţiilor şi temelor).

·              Ei folosesc eficient timpul şi se adaptează circumstanţelor. 

8.      Evaluarea: 

·              Profesorii înţeleg avantajele şi dezavantajele diferitelor metode evaluare, practivă evaluarea formativă (continuă) şi îşi încurajează elevii să se autoevalueze.

·              Ei utilizează metode de evaluare variate (jurnale, portofolii, demonstraţii, expoziţii, prezentări orale şi înregistrări video; întrebări şi observaţii privind înţelegerea conţinutului de către elevi).

·              Profesorii îşi concentrează evaluarea pe capacitatea de gândire critică a elevilor şi pe înţelegerea aprofundată a conţinutului. 

9.      Implicarea familiei:

·              Profesorii stabilesc relaţii pozitive cu familiile, deoarece acestea participă la educaţia copiilor. Ei adună informaţii aprofundate despre elevi în parteneriat cu familia şi cultivă interesul familiei pentru educaţia copiilor. 

10.  Reflecţia: 

·              Profesorii analizează cu regularitate, evaluează şi fortifică eficienţa şi calitatea practicii lor educaţionale prin evaluarea rezultatelor, prin consultarea unor surse variate, prin deschiderea manifestată faţă de ideile noi şi prin reconsiderarea activităţii. 

11.  Contribuţia la dezvoltarea profesională: 

·              Profesorii lucrează cu colegii pentru a îmbunătăţi mediul şcolar şi pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi activităţile în domeniu, contribuie la viaţa   intelectuală a şcolii, la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi la dezvoltarea   profesională.

Nivelul liceal

1.      Cunoaşterea caracterisiticilor preadolescenţei: 

·                 Profesorii deţin informaţii despre dezvoltarea la vârsta preadolescenţei, despre relaţiile cu elevii şi stimulează cunoştinţele, deprinderile, interesele, aspiraţiile şi valorile acestora.

·                 Ei înţeleg şi apreciază diversitatea tinerilor adolescenţi, păstrează expectaţii înalte pentru toţi elevii şi conştientizează că nu toţi adolescenţii învaţă în acelaşi mod. Profesorii au relaţii constructive cu elevii.

·                 Ei îi observă pe elevi în profunzime.

2.      Cunoaşterea disciplinei predate: 

·                 Profesorii deţin cunoştinţe despre disciplina predată, stabilesc obiective şi facilitează învăţarea mono şi interdisciplinară la disciplinele cuprinse în curriculum.

·                 Profesorii au cunoştinţe temeinice în disciplina predată, ceea ce le permite să stabilească standarde înalte pentru performanţele elevilor, să creeze şi să selecteze sarcini de descoperire solicitante pentru elevi, să aleagă teme importante şi materiale de calitate, să folosească adecvat timpul şi să stabilească momentele când se impune o schimbare care să ofere oportunităţi suplimentare de învăţare.

·                 Profesorii îşi folosesc cunoştinţele în disciplina predată pentru a lua decizii curriculare pertinente.

·                 Ei stimulează înţelegerea de către elevi a ideilor fundamentale în disciplinele importante ale curriculum-ului. De asemenea, stimulează conexiunile între discipline şi aplicaţiile cunoştinţelor la viaţa de zi cu zi.

 

3.      Mediul educaţional: 

·                 Profesorii creează un mediu educaţional protectiv, incluziv, stimulativ şi securizant în care elevii să îşi poată asuma riscuri şi să poată lucra atât în grupuri, cât şi independent.

·                 Ei accentuează echitatea, dreptatea şi efortul elevilor, oferind acestora opţiuni de învăţare şi de performanţă, alocând timpul, oportunităţile de învăţare şi alte resurse.

·                 Ei menţin standarde ridicate pentru toţi elevii şi îşi exprimă convingerea că toţi elevii vor participa la activităţi şi vor învăţa.

·                 Profesorii comunică problemele disciplinare.

·                 Ei crează un mediu fizic care susţine activitatea de învăţare. 

3.      Respectul pentru diversitate: 

·                 Profesorii îi ajută pe elevi să respecte diferenţele individuale şi de grup.

·                 Ei pregătesc activităţi şi formulează întrebări care îi solică pe elevi să gândească asupra problemelor etice şi conflictuale din mai multe perspective.

·                 Ei oferă elevilor oportunităţi de a lua decizii şi de a formula reguli,  încurajându-i să să implice activ în rezolvarea problemelor sociale, economice şi de mediu ale comunităţii.

·                 Profesorii stimulează dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor.

·                 Ei încurajează dezvoltarea unor valori sociale şi etice solide. 

4.      Resurse instrucţionale: 

·                 Profesorii crează, evaluează, selectează şi adaptează o serie de materiale bogate şi variate şi atrag alte resurse precum colegii, membrii ai comunităţii şi elevi pentru a susţine învăţarea. 

5.      Învăţarea adecvată: 

·                 Profesorii solicită elevilor să consulte, să exploreze şi să înţeleagă conceptele, temele şi problemele provocatoare înntr-un mod adecvat, prin selectarea unor teme de studiu relevante, prin formarea la elevi a capacităţii de aplicare a cunoştinţelor şi de activitate independentă şi prin oportunităţile de definire a problemelor importante. 

6.      Căi de cunoaştere multiple: 

·                 Profesorii folosesc demersuri variate pentru a-i ajuta pe elevi să asimileze cunoştinţe şi să le înţeleagă în profunzime.

·                 Ei crează sarcini de învăţare care răspund diversităţii elevilor, prin elaborarea de activităţi destinate întregii clase (lucrul în grupuri mici, activităţi frontale, activităţi individuale).

·                 Profesorii oferă elevilor perspective multiple asupra problemelor de interes (instrucţie directă, cooperare şi discuţii în grupuri, metafore, analogii, ilustraţii, etc.; resuse tehnologice adecvate situaţiei şi temelor).

·                 Ei folosesc eficient timpul şi se adaptează la circumstanţe noi. 

7.      Dezvoltarea socială: 

·                 Profesorii încurajează la elevi conştiinţa de sine, stima de sine, caracterul, responsabilitatea civică şi respectul pentru persoane şi grupuri diferite.

·                 Ei stimulează dezvoltarea socială şi emoţională a elevilor (conştientizează dacă elevii participă cu plăcere la activităţi, îşi fac prieteni, dezvoltă un sentiment de apartenenţă, acceptă responsabilităţi, au un comportament integru şi manifestă grijă faţă de ceilalţi).

·                 Profesorii încurajează dezvoltarea valorilor sociale şi etice solide prin elaborarea de activităţi şi formularea de întrebări care îi ajută pe elevi să recunoască prejudiciile şi stereotipurile.

·                 Profesorii îi ajută pe elevi să surprindă relaţiile cauzale şi consecinţele lor.

·                 Ei oferă elevilor oportunităţi de a lua decizii şi de a formula reguli comune şi de a participa la conducerea clasei. 

8.      Evaluarea: 

·                 Profesorii utilizează metode de evaluare variate şi obţin informaţii utile despre activitatea de învăţare a elevilor şi despre dezvoltarea acestora. De asemenea, îi ajută pe elevi să îşi evalueze propriul progres.

·                 Ei utilizează metode de evaluare variate (jurnale, portofolii, demonstraţii, expoziţii, prezentări orale şi înregistrări video, întrebări incisive în timpul discuţiilor în grup şi observaţii asupra nivelului de înţelegere al elevilor).

·                 Profesorii îşi concentrează evaluarea asupra capacităţii de gândire critică a elevilor, precum şi asupra capacităţii lor de înţelegere. 

9.      Parteneriatul cu familia: 

·                 Profesorii lucrează cu familiile pentru a atinge scopuri comune în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Ei adună informaţii aprofundate despre copii în parteneriat cu familiile şi cultivă interesul acestora pentru educaţia copiilor.

10.  Reflecţia asupra propriei activităţi: 

·                 Profesorii analizează, evaluează şi fortifică cu regularitate eficienţa şi calitatea activităţilor lor, prin evaluarea rezultatelor, prin folosirea a numeroase surse, prin deschiderea pe care o manifestă pentru idei noi şi prin îmbunătăţirea activităţilor. 

11.  Colaborarea cu colegii: 

·                 Profesorii lucrează cu colegii pentru a îmbunătăţi mediul şcolar şi pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi activităţile în domeniu, contribuind la viaţa intelectuală a şcolii, la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi la dezvoltarea profesională. 

Copyright 2007, Catalina Nicolin